Siirry suoraan sisältöön

Toimenkuvat

Hallitus

Kaikkien hallituksen jäsenten velvollisuutena on osallistua yhdistyksen päivittäisten asioiden hoitoon. Hallitus huolehtii yhdessä Web-tiimin kanssa Blankon nettisivujen sisällön ajantasaisuudesta. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten velvollisuutena on tietää seuraavien asioiden taustaa ja sisältöä:

 • Blanko ry:n historia (ainakin pintapuolisesti)
 • TIVIAn toiminta sekä johtavat henkilöt
 • Blankon perinnetapahtumat
 • Tutkinto-ohjelman henkilökunta (ainakin opiskelija-asioista huolehtivat henkilöt)
 • Yleiskuva yliopiston toimielimistä yms. instituutioista
 • Sisarkillat yliopistoissa jne.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on virallisimman tason toimija hallituksessa ja hänen tehtävänkuvaansa kuuluu:

 • Kutsua kokoukset koolle ja johtaa puhetta
 • Hoitaa edustus tärkeimmissä asioissa, kuten Tivian puheenjohtajien kokouksissa
 • Toimia TEK:n kiltayhdyshenkilönä
 • Ylläpitää suhteita sisarkiltoihin, OLuT:iin ja OYY:hyn
 • Laatia vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat, tehdä linjauksia
 • Pyrkiä kehittämään toimintaa
 • Laatia puheenjohtajan palsta Blankkiin
 • Huolehtia tarvittaessa hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden ohjauksesta
 • Olla diplomaattinen

Varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtajan ollessa estynyt kutsuu kokouksen koolle, toimii puheenjohtajana ja hoitaa edustustehtävät
 • Puheenjohtajan avustaja, ns. ”oikea käsi”
 • Järjestää yhdessä laitoksen kanssa osaltamme Abipäivät ja on mukana hakijamarkkinoinnin suunnittelussa
 • Olla vastuussa alumnitoiminnasta yhdessä Pioco ry:n kanssa
 • Vastuussa haalaritilauksen järjestämisestä fukseille
 • Vastaa myös muista erikseen määritellyistä projekteista

Sihteeri

 • Toimii hallituksen kokouksissa ja muissa vastaavissa sihteerinä ja puhtaaksikirjoittaa asiakirjat
 • Huolehtii, että pöytäkirjat tarkastetaan sovitun tarkastuskäytännön mukaisesti
 • Kirjoittaa ja lähettää koosteen kokousten päätöksista jäsenistölle
 • Ylläpitää ja kehittää arkistointijärjestelmää ja -menetelmiä

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen kirjanpidon ja rahaliikenteen hoitaminen ja yhdistyksen päätöksentekoon osallistuminen. Eriteltyinä tehtävät ovat seuraavanlaiset:

 • Yhdistyksen kirjanpidosta huolehtiminen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tähän kuuluu kassan ja pankkitilin kirjanpito sekä tarvittavien tositteiden säilyttäminen
 • Yhdistyksen tilinpäätöksen laatiminen
 • Yhdistyksen talousarvion tekeminen syyskokoukseen
 • Rahaliikenteen hoito (laskunmaksut, matkakorvaukset, rahannosto yms)
 • Laskutus (lähinnä yhteistyökumppanuussopimusten laskun postittaminen yrityksille)
 • Yhteydenpito pankkiin
 • Pitää hallussaan toista Blankon pankkikorttia ja käyttää sitä hallituksen päätösten mukaisesti
 • Hoitaa haalarimerkkien etämyyntiä

Suhdevastaava

 • Edustaa suhdetiimiä hallituksessa
 • Pitää yllä ja aktiivisesti luo uusia suhteita killan ulkopuolelle, toisiin järjestöihin ja yritysmaailmaan
 • On ensisijainen yhteydenpitokanava ulospäin
 • Toimii yritysten kanssa yhteistyössä rekrytointi- ja koulutustilaisuuksien ym. järjestämisessä esim. Yhteistyökumppani-ilta
 • Vastaa yhteistyökumppaniprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta
 • Vastaa Blankon markkinoinnin onnistumisesta

Tapahtumavastaava

 • Edustaa tapahtumatiimiä hallituksessa
 • Organisoi tapahtumien käytännön järjestelyt, kuten paikkojen varaamiset ja muut tiedustelut yhteistyössä tapahtumatiimin kanssa
 • Ylläpitää ja luo suhteita killan ulkopuolelle muihin järjestöihin yhteisien tapahtumien merkeissä
 • Päävastuu järjestelyistä. Delegoi tehtäviä eteenpäin. Tietää kuitenkin aina mitä kukakin tekee.
 • Suunnittelee tapahtumien kävijämääriä, hankintoja ja niiden riittävyyttä.
 • Pitää hallussaan toista Blankon pankkikorttia ja käyttää sitä hallituksen päätösten mukaisesti

Tiedottaja

 • Tiedottaa tapahtumista ym. Blanko ry:n jäseniä mahdollisesti kiinnostavista asioista; killan asioista ulkoisille sidosryhmille tarvittaessa
 • Ylläpitää sähköpostilistoja ja -aliaksia
 • Pitää Blanko ry:n ilmoitustaulun järjestyksessä ja asiattomista ilmoituksista puhtaana
 • Tiedotuskanavat: Blankon nettisivut, sähköposti, Telegram, Discord, Instagram, Facebook ja ilmoitustaulu
 • Huolehtii Blankon nettisivujen tapahtumakalenterin ajantasaisuudesta yhdessä hallituksen kanssa
 • Noutaa postin kokouksiin

Opintovastaava

 • Toimii yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja laitoksen välillä opintojen kehittämisessä.
 • Huolehtii opiskelijapalautteen keräämisestä ja mahdollisten palautepäivien järjestämisestä
 • Osallistuu tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksiin opiskelijaedustajana, tai hankkii itselleen varajäsenen kokouksiin joihin ei itse pääse (esim. opintokätyrit)
 • Suositeltava jäsenyys Tietojenkäsittelytieteiden johtoryhmässä
 • Huolehtii em. ryhmien opiskelijajäsenten valinnasta yhteistyössä aiempien jäsenten kanssa
 • Suositeltava osallistuminen OYY:n KoPo- ja mahdollisesti SoPo-valiokuntien kokouksiin
 • Informoi Blankon hallitusta ja jäsenistöä em. ryhmien toiminnasta ja päätöksistä
 • Kirjoittaa opintovastaavan palstaa kiltalehti Blankkiin oman sekä blankkitiimin harkinnan mukaan
 • Koordinoi ohjelmointikerhon järjestelyjä

Jäsenvastaava

 • Toimii toisena Blankon häirintäyhdyshenkilöistä yhdessä fuksivastaavan kanssa.
 • Toimii yhdyshenkilönä Tivian jäsensihteeriin.
 • Tilaa tarvittaessa Blankon täysjäsenlistan.
 • Pitää yllä Blankon paikallisjäsenlistaa sekä huolehtii paikallisjäsenyyksien hyväksymisestä ja uusimisista yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa.
 • Pitää muun hallituksen ajan tasalla jäsenmääristä.
 • Tiedottaa jäsenistöä jäsenasioihin liittyvistä muutoksista ja uutisista sekä vastaa niitä koskeviin kysymyksiin.
 • Vastaa Microsoft Imagine-tunnusten hallinnasta, kehittää jakelua ja tiedottaa jäsenistöä tunnuksista.
 • Vastaa tietosuoja-asetusten (GDPR) toteutumisesta.
 • Vastaa Blankon Google-tilien jakelusta sekä Telegram- ja Discord-ryhmien ylläpito-oikeuksista.

Fuksivastaava

 • Toimii toisena Blankon häirintäyhdyshenkilöistä yhdessä jäsenvastaavan kanssa.
 • Osallistuu pienryhmäohjaajien rekrytointiin.
 • Toimii pienryhmäohjaajien yhdyshenkilönä ja yhdyssiteenä ohjaajien ja hallituksen välillä.
 • Auttaa fukseja heidän ongelmissaan ja vastaa heidän kysymyksiinsä.
 • Huolehtii fuksipassitoiminnasta ja kehittää sitä.
 • Kehittää fukseille yhteistä toimintaa.
 • Päivittää ja ylläpitää Blankon nettisivujen fuksiosiota.
 • Vastaa syksyisen fuksien vastaanoton suunnittelusta ja järjestelyistä.
 • Vastaa haalarikastajaisten suunnittelusta
 • Toimii yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa Abipäivien järjestelyissä.

Toimihenkilöt

OLuT-vastaava

 • Toimii yhdyssiteenä Oulun Luonnontieteilijät ry:hyn, OLuT.
 • On jäsenenä OLuT ry:n hallituksessa osallistuen hallituksen kokouksiin.
 • Tiedottaa Blankon hallitukselle OLuT:n uutisista.
 • Osaltaan kehittää OLuT:n toimintaa.
 • Tiedottaa tiedottajan kautta blankolaisia OLuT:n tapahtumista.
 • Tekee yhteistyötä ja pyrkii järjestämään poikkitieteellisiä tapahtumia muiden OLuT:n alaisten järjestöjen kanssa.

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimi koostuu tapahtumavastaavasta, ohjelmoijista, kulttuurivastaavista ja urheiluvastaavista. On päävastuussa Blankon tapahtumatoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.

Ohjelmoijat

 • Organisoi tapahtumien käytännön järjestelyt, kuten paikkojen varaamiset ja muut tiedustelut
 • Ylläpitää ja luo suhteita killan ulkopuolelle muihin järjestöihin yhteisien tapahtumien merkeissä
 • Päävastuu järjestelyistä. Delegoi tehtäviä eteenpäin. Tietää kuitenkin aina mitä kukakin tekee.
 • Suunnittelee tapahtumien kävijämääriä, hankintoja ja niiden riittävyyttä.
 • Vastaa yhteistyössä tapahtumavastaavan kanssa tapahtumien käytännön järjestelyistä ja suunnittelusta
 • Päävastuussa esimerksi excursioiden yhteiskyydityksien järjestelyistä ja varaamisesta
 • Ideoi ohjelmaa tapahtumiin

Kulttuurivastaavat

 • Kehittää Blankon kulttuuritoimintaa
 • Seuraa OYY:n kulttuurijaoston toimintaa
 • Ideoi yhteistyössä hallituksen kanssa taide- ja kulttuuritapahtumia ja vastaa tapahtumien järjestelyistä

Urheiluvastaavat

 • Hoitaa Blankon salivuorot ym. urheiluun liittyvät käytännön järjestelyt, myös mahdolliset varauslistat ilmoitustaululle.
 • Informoi jäseniä yliopiston urheiluvuoroista ja uutisista.
 • Ideoi ja kehittää liikuntatoimintaa.
 • Organisoi Blankon joukkueen mahdollisiin yliopistonliikuntasarjoihin, vaikka ei varsinaisesti itse osallistuisikaan pelaamiseen. Tärkeimpinä OLuT:n futisturnaus, umpihankifutis, WCOK, Koneen laskiainen ja kirkkovenesoudut.

Suhdetiimi

 • Pitää yllä ja aktiivisesti luo uusia suhteita killan ulkopuolelle, toisiin järjestöihin ja yritysmaailmaan
 • On ensisijainen yhteydenpitokanava ulospäin
 • Toimii yritysten kanssa yhteistyössä rekrytointi- ja koulutustilaisuuksien ym. järjestämisessä esim. Yhteistyökumppani-ilta
 • Vastaa yhteistyökumppaniprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta
 • Vastaa Blankon markkinoinnin onnistumisesta
 • Vastaa yhteistyökumppaneiden Blankki-juttujen järjestämisestä lehtiin yhdessä Blankki-tiimin kanssa
 • Hallitus vahvistaa suhdetiimin vastuujaon

Opintokätyrit

 • Valitaan 1-2 kätyriä per 1-3. vuosikurssi
 • Pyrkivät selvittämään ja tuomaan opintovastaavan tietoon opiskeluun liittyviä ja yleisesti ongelmiksi koettuja asioita
 • Ovat opintovastaavan apuna ratkaisemassa ongelmia, tarvittaessa myös yhteistyössä tutkinto-ohjelman kanssa
 • Tekevät yhdessä opintovastaavan kanssa aloitteita toiminnan kehittämiseksi
 • Osallistuvat mahdollisen palautepäivän suunnitteluun ja itse tapahtumaan

International Relations Manager IRMa

 • Järjestää kansainvälisille- ja vaihto-opiskelijoille Blanko-infon
 • Tutustuttaa kansainvälisiä- ja vaihto-opiskelijoita Blankon toimintaan ja tapahtumiin
 • Kehittää suhteita kansainvälisten tutkinto-ohjelmien suuntaan
 • Ylläpitää ja kehittää Blankon nettisivujen englanninkielistä osiota

Web-tiimi

 • Kehittää ja ylläpitää Blankon nettisivuja, sekä huolehtii sivuston ajantasaisuudesta.
 • Huolehtii Blankon nettisivujen käyttäjähallintaan liittyvistä asioista
 • Kokonaiskäsitys sivujen sisällöstä, rakenteesta sekä käytetyistä tekniikoista.
 • Lisää pyydettäessä ilmoittautumislomakkeita ja tiedotesivuja Blankon nettisivuille eri tapahtumia koskien.
 • Määrittelee vastuuhenkilöt ja heille kuuluvat tehtävät Blankon nettisivujen eri sivusto-osioilla.
 • Toimii yhteistyössä blankkitiimin kanssa sähköiseen blankkiin liittyvissä asioissa.
 • Toimii yhteistyössä Blankon graafikoiden kanssa, esim. tapahtumabannereiden (mainoksien) teossa

Bugi-tiimi

 • Blankon Bugi-palvelimen vastuullinen ylläpitotiimi
 • Huolehtii Bugin päivittäisestä toiminnasta, siihen liittyvistä hankinnoista sekä tunnusjakelusta

Striimitiimi

 • Vastaa Blankon striimaustoiminnan teknisestä toteutuksesta ja Twitch-tilin ylläpidosta
 • Ideoi striimejä yhdessä tapahtumatiimin kanssa
 • Pyrkii kehittämään Blankon striimaustoimintaa

Some-tiimi

 • Vastaa Blankon sosiaalisen median tilien ylläpidosta. Facebook, Twitter ja Instagram.
 • Päävastuu sisällön tuotannosta ja tiedotuksesta someissa
 • Osallistuu tutkinto-ohjelman hakijamarkkinoinnin suunnitteluun varapuheenjohtajan johdolla
 • Pyrkii osallistumaan yliopiston striimeihin yms. somehommiin niin pyydettäessä tai etsii niihin muita halukkaita
 • Pyrkii kehittämään Blankon sosiaalisia medioita

Graafikot

 • Suunnittelee Blankon tapahtumien mainosilmoituksia ja some-postauksia.
 • Tuottaa kuvamateriaalia Blankkiin.
 • Toimii yhteistyössä Web-tiimin kanssa suunnitellen ja kehittäen sivujen graafista ulkoasua.

Valokuvaajat

 • Kuvaa tapahtumia
 • Tuottaa kuvamateriaalia Blankon nettisivuille ja Blankkiin.
 • Ylläpitää Blankon kuvagalleriaa.
 • Kerää kuvamateriaalia muilta.

Emäntä / Isäntä

 • Huolehtii kiltahuoneen ja kiltatoimiston yleiskunnosta ja kehittämisestä sekä siivouksen järjestämisestä.
 • Pitää kiltahuoneen kierrätyksen toimivana.
 • Kehittää kiltahuoneen viihtyisyyttä myös pitkän ajan tähtäimellä.
 • Huolehtii pienistä käytännön asioista kiltahuoneella ja kiltatoimistolla, esim. kahvin, teen ja sokerin riittävyydestä, lampuista, seinäkellon pattereista yms.
 • Seuraa aktiivisesti hallituksen kanssa maanalaisista kiltahuoneista käytävää keskustelua.
 • Killan ”yleismies jantunen”.

Viinimestari

 • Huolehtii juomatarjoilun käytännön järjestelyistä Blankon tapahtumiin ja toimii mahdollisesti vastuuhenkilönä tiskin takana.
 • Valmistaa Blankon reseptillä laadukasta kotiviiniä ja huolehtii siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä.
 • Kehittää omaa ammattitaitoaan.
 • Kouluttaa kisällin.

Viinikisälli

 • Perehtyy Viinimestarin opastuksella laadukkaan kotiviinin valmistamisen saloihin.
 • Toimii seuraavana vuonna Viinimestarina.

Blankin päätoimittaja

 • Vastaa siitä, että Blankki ilmestyy ja Blankki-tiimi toimii.
 • Osallistuu Blankin tekemiseen ja kehittämiseen sekä kirjoittaa pääkirjoitukset.
 • Toimii yhteistyössä Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman kanssa Fuksi- ja AbiBlankin julkaisuiden osalta.

Blankki-tiimi

 • Kasaa julkaistavaksi vähintään neljä tavallista Blankkia lukuvuoden aikana (kaksi lukukaudessa).
 • Kasaa kaksi Blankin erikoisnumeroa vuodessa; AbiBlankki ja FuksiBlankki.
 • Etsii aktiivisesti juttujen kirjoittajia.
 • Huolehtii yhdessä suhdevastaavan ja -kätyrien kanssa, että yhteistyökumppanien logot ovat ajantasalla Blankin takakannessa sekä siitä, että yhteistyökumppaneiden juttuja julkaistaan Blankeissa.
 • Huolehtii Blankin sähköisen version Blankin nettisivuille.

Pienryhmäohjaaja eli PRO

 • PRO on fuksin ensimmäinen ja ehkä tärkein yhteys yliopistoelämään
 • Ohjaa omaa pienryhmäänsä ja kertoo heille tärkeistä asioista
 • Vastuullinen, mutta hauska homma. Pääsee kokemaan fuksisyksyn uudestaan.
 • Saa paljon koulutusta työhön eri tahoilta! Esim. Tutkinto-ohjelma, OYY, Blanko
 • Ei tarvitse tietää kaikkea yliopistosta, järjestöistä tms., koska blankolta ja tutkinto-ohjelmalta voi aina kysyä asioista. Fuksivastaava auttaa aina.
 • On töissä yliopistolle (=saa palkkaa), mutta samalla myös blankon aktiivi
 • Tutkinto-ohjelma ja blanko valitsee PROt keväällä
 • Lisätietoa pienryhmäohjauksesta löytyy sivulta Fuksit