Hallitus

Kaikkien hallituksen jäsenten velvollisuutena on osallistua yhdistyksen päivittäisten asioiden hoitoon. Hallitus huolehtii yhdessä Webmasterin ja Web Teamin kanssa Blankon nettisivujen sisällön ajantasaisuudesta. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten velvollisuutena on tietää seuraavien asioiden taustaa ja sisältöä:

 • Blanko ry:n historia (ainakin pintapuolisesti)
 • Tivian toiminta sekä johtavat henkilöt
 • Blankon perinnetapahtumat
 • TOL:n henkilökunta (ainakin opiskelija-asioista huolehtivat henkilöt)
 • Yleiskuva yliopiston toimielimistä yms. instituutioista
 • Sisarkillat yliopistoissa jne.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on virallisimman tason toimija hallituksessa ja hänen tehtävänkuvaansa kuuluu:

 • Kutsua kokoukset koolle ja johtaa puhetta
 • Hoitaa edustus tärkeimmissä asioissa, kuten Tivian puheenjohtajien kokouksissa
 • Toimia TEK:n kiltayhdyshenkilönä
 • Laatia vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat, tehdä linjauksia
 • Pyrkiä kehittämään toimintaa
 • Laatia puheenjohtajan palsta Blankkiin
 • Huolehtia tarvittaessa hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden ohjauksesta
 • Olla diplomaattinen

Varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtajan ollessa estynyt kutsuu kokouksen koolle, toimii puheenjohtajana ja hoitaa edustustehtävät
 • Puheenjohtajan avustaja, ns. ”oikea käsi”
 • Järjestää yhdessä laitoksen kanssa osaltamme ABI-päivät sekä vastaa muista erikseen määritellyistä projekteista.
 • Olla vastuussa alumnitoiminnasta
 • Suunnittelee ja toteuttaa ulkoministerin apuna vuosittaista yhteistyökumppaniprojektia

Sihteeri

 • Toimii hallituksen kokouksissa ja muissa vastaavissa sihteerinä ja puhtaaksikirjoittaa asiakirjat
 • Lähettää kokousten pöytäkirjat sähköpostilla hallituksen tarkastettavaksi ennen seuraavaa kokousta
 • Lisää tarkistetut pöytäkirjat Blankon nettisivuille
 • Ylläpitää ja kehittää arkistointijärjestelmää ja -menetelmiä

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen kirjanpidon ja rahaliikenteen hoitaminen ja yhdistyksen päätöksentekoon osallistuminen. Eriteltyinä tehtävät ovat seuraavanlaiset:

 • Yhdistyksen kirjanpidosta huolehtiminen hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tähän kuuluu kassan ja pankkitilin kirjanpito sekä tarvittavien tositteiden säilyttäminen
 • Yhdistyksen tilinpäätöksen laatiminen
 • Yhdistyksen talousarvion tekeminen syyskokoukseen
 • Rahaliikenteen hoito (laskunmaksut, matkakorvaukset, rahannosto yms)
 • Laskutus (lähinnä yhteistyökumppanuussopimusten laskun postittaminen yrityksille)
 • Yhteydenpito pankkiin
 • Pitää hallussaan toista Blankon pankkikorttia ja käyttää sitä hallituksen päätösten mukaisesti
 • Hoitaa haalarimerkkien etämyyntiä

Suhdevastaava

 • Pitää yllä ja aktiivisesti luo uusia suhteita killan ulkopuolelle, toisiin kiltoihin, laitokseen ja yritysmaailmaan
 • On ensisijainen yhteydenpitokanava ulospäin
 • Toimii yritysten kanssa yhteistyössä rekrytointi- ja koulutustilaisuuksien ym. järjestämisessä
 • Vastaa yhteistyökumppaniprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa
 • Vastaa Blankon markkinoinnin onnistumisesta

Tapahtumavastaava

 • Organisoi tapahtumien käytännön järjestelyt, kuten paikkojen varaamiset ja muut tiedustelut yhteistyössä ohjelmoijan kanssa
 • Päävastuu järjestelyistä. Delegoi tehtäviä eteenpäin. Tietää kuitenkin aina mitä kukakin tekee.
 • Suunnittelee tapahtumien kävijämääriä, hankintoja ja niiden riittävyyttä.
 • Pitää hallussaan toista Blankon pankkikorttia ja käyttää sitä hallituksen päätösten mukaisesti

Tiedottaja

 • Tiedottaa tapahtumista ym. Blanko ry:n jäseniä mahdollisesti kiinnostavista asioista; killan asioista ulkoisille sidosryhmille tarvittaessa
 • Ylläpitää sähköpostilistoja ja -aliaksia
 • Pitää Blanko ry:n ilmoitustaulun järjestyksessä ja asiattomista ilmoituksista puhtaana
 • Tiedotuskanavat: Blankon nettisivut, sähköposti, Facebook ja ilmoitustaulu
 • Huolehtii Blankon nettisivujen tapahtumakalenterin ajantasaisuudesta yhdessä hallituksen kanssa
 • Noutaa postin kokouksiin

Opintovastaava

 • Toimii yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja laitoksen välillä opintojen kehittämisessä.
 • Huolehtii opiskelijapalautteen keräämisestä ja palautepäivien järjestämisestä
 • Osallistuu tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksiin opiskelijaedustajana, tai hankkii itselleen varajäsenen kokouksiin joihin ei itse pääse (esim opintokätyrit)
 • Suositeltava jäsenyys Tietojenkäsittelytieteiden johtoryhmässä
 • Huolehtii em. ryhmien opiskelijajäsenten valinnasta yhteistyössä aiempien jäsenten kanssa
 • Suositeltava osallistuminen OYY:n KoPo- ja mahdollisesti SoPo-valiokuntien kokouksiin
 • Informoi Blankon hallitusta ja jäsenistöä em. ryhmien toiminnasta ja päätöksistä
 • Kirjoittaa opintovastaavan palstaa kiltalehti Blankkiin oman sekä blankkitiimin harkinnan mukaan

Jäsenvastaava

 • Toimii yhdyshenkilönä Tivian jäsensihteeriin.
 • Tilaa tarvittaessa Blankon täysjäsenlistan.
 • Pitää yllä Blankon paikallisjäsenlistaa sekä huolehtii paikallisjäsenyyksien hyväksymisestä ja uusimisista yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa.
 • Pitää muun hallituksen ajan tasalla jäsenmääristä.
 • Tiedottaa jäsenistöä jäsenasioihin liittyvistä muutoksista ja uutisista sekä vastaa niitä koskeviin kysymyksiin.
 • Vastaa Microsoft Imagine-tunnusten hallinnasta, kehittää jakelua ja tiedottaa jäsenistöä tunnuksista.
 • Vastaa tietosuoja-asetusten (GDPR) toteutumisesta

Fuksivastaava

 • Osallistuu pienryhmäohjaajien rekrytointiin.
 • Toimii pienryhmäohjaajien yhdyshenkilönä ja yhdyssiteenä ohjaajien ja hallituksen välillä.
 • Auttaa fukseja heidän ongelmissaan ja vastaa heidän kysymyksiinsä.
 • Huolehtii fuksipassitoiminnasta ja kehittää sitä.
 • Kehittää fukseille yhteistä toimintaa.
 • Päivittää ja ylläpitää Blankon nettisivujen fuksiosiota.
 • Vastaa syksyisen fuksien vastaanoton suunnittelusta ja järjestelyistä.
 • Vastaa haalarikastajaisten suunnittelusta
 • Toimii yhteistyössä varapuheenjohtajan kanssa ABI-päivien järjestelyissä.

Toimihenkilöt

Ohjelmoija

 • Vastaa yhteistyössä tapahtumavastaavan kanssa tapahtumien käytännön järjestelyistä ja suunnittelusta
 • Päävastuussa esimerksi excursioiden yhteiskyydityksien järjestelyistä ja varaamisesta
 • Ideoi ohjelmaa tapahtumiin

Olut-vastaava

 • Toimii yhdyssiteenä Oulun Luonnontieteilijät ry:hyn, OLuT.
 • On jäsenenä OLuT ry:n hallituksessa osallistuen hallituksen kokouksiin.
 • Tiedottaa Blankon hallitukselle OLuT:n uutisista.
 • Osaltaan kehittää OLuT:n toimintaa.
 • Tiedottaa tiedottajan kautta blankolaisia OLuT:n tapahtumista.
 • Tekee yhteistyötä ja pyrkii järjestämään poikkitieteellisiä tapahtumia muiden OLuT:n alaisten järjestöjen kanssa.

Viinimestari

 • Huolehtii juomatarjoilun käytännön järjestelyistä Blankon tapahtumiin ja toimii mahdollisesti vastuuhenkilönä tiskin takana.
 • Valmistaa Blankon reseptillä laadukasta kotiviiniä ja huolehtii siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä.
 • Kehittää omaa ammattitaitoaan.
 • Kouluttaa kisällin.

Webmaster

 • Kehittää ja ylläpitää Blankon nettisivuja, sekä huolehtii osaltaan sivuston ajantasaisuudesta.
 • Huolehtii Blankon nettisivujen käyttäjähallintaan liittyvistä asioista
 • Kokonaiskäsitys sivujen sisällöstä, rakenteesta sekä käytetyistä tekniikoista.
 • Lisää pyydettäessä ilmoittautumislomakkeita ja tiedotesivuja Blankon nettisivuille eri tapahtumia koskien.
 • Määrittelee vastuuhenkilöt ja heille kuuluvat tehtävät Blankon nettisivujen eri sivusto-osioilla.

Web Team

 • Kehittää taitojaan Webmasterin alaisuudessa.
 • Kokonaiskäsitys sivujen sisällöstä, rakenteesta sekä käytetyistä tekniikoista.
 • Huolehtii tiedottajan kanssa, että uutiset menevät oikeita kanavia pitkin ja asiaankuuluvalla tavalla eteenpäin.
 • Huolehtii siitä, että vastuulliset henkilöt päivittävät sivuja
 • Toimii yhteistyössä blankkitiimin kanssa sähköiseen blankkiin liittyvissä asioissa.
 • Toimii yhteistyössä Blankon graafikoiden kanssa, esim. tapahtumabannereiden (mainoksien) teossa

Bugin-ylläpitäjä

 • Bugin vastuullinen ylläpitäjä
 • Huolehtii Bugin päivittäisestä toiminnasta, siihen liittyvistä hankinnoista sekä tunnusjakelusta

Graafinen suunnittelija

 • Suunnittelee Blankon tapahtumien mainosilmoituksia.
 • Tuottaa kuvamateriaalia Blankkiin.
 • Toimii yhteistyössä Web Teamin kanssa suunnitellen ja kehittäen sivujen graafista ulkoasua.

International Relations Manager IRMa

 • Järjestää vaihto-opiskelijoille Blanko-infon
 • Tutustuttaa vaihto-opiskelijoita Blankon toimintaan ja tapahtumiin
 • Ylläpitää ja kehittää Blankon nettisivujen englanninkielistä osiota

Kulttuurivastaava

 • Kehittää Blankon kulttuuritoimintaa
 • Seuraa OYY:n kulttuurijaoston toimintaa
 • Ideoi yhteistyössä hallituksen kanssa taide- ja kulttuuritapahtumia ja vastaa tapahtumien järjestelyistä

Urheiluvastaava

 • Hoitaa Blankon salivuorot ym. urheiluun liittyvät käytännön järjestelyt, myös mahdolliset varauslistat ilmoitustaululle.
 • Informoi jäseniä yliopiston urheiluvuoroista ja uutisista.
 • Ideoi ja kehittää liikuntatoimintaa.
 • Organisoi Blankon joukkueen mahdollisiin yliopistonliikuntasarjoihin, vaikka ei varsinaisesti itse osallistuisikaan pelaamiseen

Valokuvaaja

 • Kuvaa tapahtumia
 • Tuottaa kuvamateriaalia Blankon nettisivuille ja Blankkiin.
 • Ylläpitää Blankon kuvagalleriaa.
 • Kerää kuvamateriaalia muilta.

Emäntä / Isäntä

 • Huolehtii kiltahuoneen ja kiltatoimiston yleiskunnosta ja kehittämisestä sekä siivouksen järjestämisestä.
 • Pitää kiltahuoneen kierrätyksen toimivana.
 • Kehittää kiltahuoneen viihtyisyyttä myös pitkän ajan tähtäimellä.
 • Huolehtii pienistä käytännön asioista kiltahuoneella ja kiltatoimistolla, esim. kahvin, teen ja sokerin riittävyydestä, lampuista, seinäkellon pattereista yms.
 • Seuraa aktiivisesti hallituksen kanssa maanalaisista kiltahuoneista käytävää keskustelua.
 • Killan ”yleismies jantunen”.

Blankin päätoimittaja

 • Vastaa siitä, että Blankki ilmestyy ja Blankki-tiimi toimii.
 • Osallistuu Blankin tekemiseen ja kehittämiseen sekä kirjoittaa pääkirjoitukset.
 • Toimii yhteistyössä Tietojenkäsittelytieteiden tutkimusryhmien kanssa Fuksi- ja Abi-Blankin julkaisuiden osalta.

Blankki-tiimi

 • Kasaa julkaistavaksi vähintään neljä tavallista Blankkia lukuvuoden aikana (kaksi lukukaudessa).
 • Kasaa kaksi Blankin erikoisnumeroa vuodessa; ABI-Blankki ja FuksiBlankki.
 • Etsii aktiivisesti juttujen kirjoittajia.
 • Huolehtii Blankin sähköisen version Blankin nettisivuille.