Yhdistyksen säännöt

Vahvistettu 17.3.2014

Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Blanko ry. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelyalan opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista etua.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa seuraavanlaista toimintaa:

 • julkaista ja välittää jäsenilleen alaan liittyvää materiaalia
 • järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä opintomatkoja
 • osallistua Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opetuksen kehittämiseen
 • hoitaa jäseniensä suhteita Oulun yliopistoon, Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin alan järjestöihin ja yrityksiin
 • järjestää jäsenilleen seuraavanlaista vapaa-ajan toimintaa:
  • urheilutoimintaa
  • ohjelmallisia iltamia
  • omaehtoista harrastustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Jäsenyyttä koskevat määräykset


Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.


Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opintosuunnan opiskelija.
Hallitus voi hyväksyä yksityishenkilön tai oikeushenkilön yhdistyksen kannatus- tai kunniajäseneksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Yhdistys perii jäseniltään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, joiden suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle yhdistyksen vaalikokous määrää. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Yhdistyksen kokoukset


Vuosittain pidetään ainakin vuosi- ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään helmikuun 25. ja maaliskuun 25. päivän välisenä aikana, vaalikokous marraskuun 1. ja joulukuun 10. päivän välisenä aikana.


Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunnot
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle tai muut toimenpiteet, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • hallituksen jäsenten vaali
 • tilintarkastajan valinta ja hänen varamiehensä valinta
 • Tietotekniikan liiton liittokokousedustajien vaali
 • Oltermannin valinta
 • liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle


Yhdistys kokoontuu tarpeen vaatiessa hallituksen kutsusta tai vähintään yhden kymmenesosan (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaadittuna tiettyä asiaa varten, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen internetsivustolla, yhdistyksen omalla  ilmoitustaululla ja sähköpostilla jäsenille vähintään 5 päivää ennen kokouspäivämäärää.

10§
Ainoastaan yhdistyksen varsinainen jäsen on äänioikeutettu ja vaalikelpoinen yhdistyksen kokouksissa. Oltermannin ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

11§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

12§
Yhdistyksen pöytäkirjan tarkastaa aina kaksi (2) ko. kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa viidentoista (15) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

Hallitus

13§
Yhdistyksen asioita hoitaa toimikaudeksi (kalenterivuosi) kerrallaan valittu hallitus, jossa on seuraavat jäsenet: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

14§
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien saavuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 • edustaa yhdistystä ja tekee sen puolesta sitoumuksia
 • kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
 • valvoo yhdistyksen kokousten tekemien päätösten noudattamista
 • hoitaa yhdistyksen talouden
 • on oikeutettu perustamaan apuelimiä suorittamaan määrättyjä tehtäviä ja nimeämään yhdistykselle toimihenkilöitä
 • laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
 • laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

15§
Hallitus on velvollinen laatimaan jäsentensä toimenkuvakset.

16§
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Puheenjohtajan lisäksi myös varapuheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle.

17§
Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksinään. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Yhdistyksen tilien hoito

18§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun loppuun mennessä annettava yhdistyksen tilintarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

19§
Tilintarkastajan tulee helmikuun 20. päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Erityisiä määräyksiä

20§
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

21§
Jos yhdistys purkaantuu, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoitusta vastaavasti.

22§
Muissa osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.