Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Vahvistettu 18.5.2021

Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Blanko ry. ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista etua.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa seuraavanlaista toimintaa:

 • Julkaista ja välittää jäsenilleen alaan liittyvää materiaalia
 • Järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä opintomatkoja
 • Osallistua Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opetuksen kehittämiseen
 • Hoitaa jäseniensä suhteita Oulun yliopistoon, Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin alan järjestöihin ja yrityksiin
 • Järjestää jäsenilleen seuraavanlaista vapaa-ajan toimintaa:
  • Urheilutoimintaa
  • Ohjelmallisia iltamia
  • Omaehtoista harrastustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja muodostaa rahastoja ja säätiöitä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset


Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.
Hallitus voi hallituksen kokouksessa erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on
  yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
  huomattavasti tai toistuvasti vahingoittanut yhdistystä;
 3. on toiminut olennaisesti yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta
  vastaan; tai
 4. ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.

Erotettavalle jäsenelle tulee ilmoittaa hänen erottamisensa käsittelystä vähintään viikkoa ennen kyseistä hallituksen kokousta. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi asiassa. Erottamispäätöksessä on ilmoitettava erottamisen syy.
Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt edellisen vuoden jäsenmaksun maksamatta vaalikokoukseen mennessä.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka opiskelevat tietojenkäsittelytieteitä Oulun yliopistossa.
Hallitus voi hyväksyä yksityishenkilön tai oikeushenkilön yhdistyksen kannatus- tai kunniajäseneksi. Kunniajäsenestä voidaan käyttää myös nimitystä Oltermanni. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Yhdistys perii jäseniltään liittymismaksun ja kalenterivuosittain jäsenmaksun, joiden suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle yhdistyksen vaalikokous määrää. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Yhdistyksen kokoukset


Vuosittain pidetään ainakin vuosi- ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä, vaalikokous marraskuun 1. ja joulukuun 10. päivän välisenä aikana.


Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • Hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunnot
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle tai muut toimenpiteet, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • Hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten roolijako
 • Hallituksen jäsenten vaali
 • Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 • Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n liittokokousedustajien vaali
 • Oltermannin valinta
 • Valitaan vaalikokouksen haluamat toimihenkilöt ja apuelimet
 • Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle


Yhdistys kokoontuu tarpeen vaatiessa hallituksen kutsusta tai vähintään yhden kymmenesosan (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaadittuna tiettyä asiaa varten, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen internetsivustolla ja sähköpostilla jäsenille vähintään 5 päivää ennen kokouspäivämäärää.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10§
Ainoastaan yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet varsinaiset- ja paikallisjäsenet ovat äänioikeutettettuja sekä vaalikelpoisia yhdistyksen kokouksissa. Oltermannin ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

11§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

12§
Hallituksen jäsenten vaalit suoritetaan yksitellen jokaiseen säännöissä määrättyyn rooliin sekä jokaiseen vaalikokouksessa päätettyyn rooliin käyttäen enemmistövaalitapaa, joka toimii siten mikäli kukaan ehdolla olevista ei saa yli puolta äänistä ensimmäisellä äänestyskierroksella suoritetaan toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen välillä ja tässä äänestyksessä eniten ääniä saanut tulee valituksi. Mikäli toisella kierroksella kaksi ehdokasta saa saman verran ääni suoritetaan vaali arvalla.

13§
Yhdistyksen pöytäkirjan tarkastaa aina kaksi (2) ko. kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa viidentoista (15) päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

14§
Vaalikokous voi halutessaan valita tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä ja apuelimiä hallitukselle. Valinta suoritetaan käyttäen samaa vaalitapaa kuin hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallitus

15§
Yhdistyksen asioita hoitaa toimikaudeksi (kalenterivuosi) kerrallaan valittu hallitus, jossa on seuraavat jäsenet: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, suhdevastaava sekä 1-5 muuta jäsentä.

16§
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien saavuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 • Edustaa yhdistystä ja tekee sen puolesta sitoumuksia
 • Kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
 • Valvoo yhdistyksen kokousten tekemien päätösten noudattamista
 • Hoitaa yhdistyksen talouden
 • On oikeutettu perustamaan apuelimiä suorittamaan määrättyjä tehtäviä ja nimeämään yhdistykselle toimihenkilöitä
 • Laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
 • Laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

17§
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Puheenjohtajan lisäksi myös varapuheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle.

18§
Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksinään. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Yhdistyksen tilien hoito

19§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun loppuun mennessä annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

20§
Toiminnantarkastajan tulee helmikuun loppuun mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Erityisiä määräyksiä

21§
Yhdistyksen motto on “Oulun yliopiston tietojenkäsittelijöiden kilta, vuodesta 1973” ja yhdistyksen tunnus on Blankoukko.

22§
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja sääntömuutoksista on mainittava kokouskutsussa.

23§
Jos yhdistys purkaantuu, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoitusta vastaavasti.

24§
Muissa osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.