Hallitus

Ulla Sokka
Puheenjohtaja
Jan Rajamäki
Varapuheenjohtaja
Petri Salonen
Rahastonhoitaja
Tonja Molin
Sihteeri
Mika Hekkanen
Ohjelmoija
Antti Juustila
Liikuntavastaava
Anu Varvikko
Harjoittelupaikkavastaava
Vesa-Matti Tolonen
Kirjavastaava
Paula Vesala
n. vsk:n yhdyshenkilö
Antti Krapu
Excursioryhmän puheenjohtaja
Jarkko Oikarinen
Kopiokonevastaava