Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2009

Hallitus

Ville Kiviniemi
Puheenjohtaja
Paula Jaakola
Varapuheenjohtaja
Riikka Huttunen
Sihteeri
Ville-Matti Alanko
Rahastonhoitaja
Matias Ketonen
Ulkoministeri
Mika Haapaniemi
Tiedottaja
Päivi Palosaari
Fuksivastaava
Tuomas Aarni
Kopo-vastaava
Jarkko Orava
Suunnittelija
Topi Konttavaara
Jäsenvastaava

Toimihenkilöt

Aleksanteri Pyrrö
Ohjelmoija
Lasse Annola
Ohjelmoija
Onni Räntilä
OLuT-vastaava
Timo Hietala
Viinimestari
Mikko Alaluusua
Webmaster
Teemu Rytilahti
Bugin ylläpitäjä
Kimmo Kurola
Graafinen suunnittelija
Matti Karjalainen
Isäntä
Miikka Krogerus
Isäntä
Jussi Siira
Kulttuurivastaava
Matias Kaikkonen
Urheiluvastaava
Hannu Oksman
Valokuvaaja
Timo Puikko
International Relations Manager (IRMa)
Ville Kytöläinen
Eksumestari
Riikka Huttunen
Kopo-kätyri (1. vsk.)
Martti Tuisko
Kopo-kätyri (2. vsk.)
Jukka Weissenfelt
Kopo-kätyri (3. vsk.)
Jussi Tikkanen
Kajaani-vastaava
Jussi Tikkanen
Kajaanin kopo-vastaava

Blankki-tiimi

Tuomas Aarni
Päätoimittaja
Hanna-Mari Saxman
Jussi Lehtonen
Jenni Sirviö
Miikka Ansamaa
Ville-Matti Alanko
Mika Haapaniemi