Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2015

Hallitus

Anna Runtti
Puheenjohtaja
Jenny Ilonen
Varapuheenjohtaja
Jenni Hautala
Sihteeri
Miia-Maria Mikkola
Rahastonhoitaja
Ville Saarenpää
Ulkoministeri
Jesse Korhonen
Tapahtumavastaava
Jerry Ekström
Tiedottaja
Jussi Vaara
Tapahtumavastaava
Marko Saari
Fuksivastaava
Samuli Heimonen
Jäsenvastaava

Toimihenkilöt

Ida Viinikka
OLuT-vastaava
Marko Saari
OLuT-vastaava
Eetu Haapamäki
Ohjelmoija
Lassi Minkkinen
Ohjelmoija
Pekka Ulvinen
Hanslankari
Don-Oskar Gashi
Hippi
Ville Luoma
Viinimestari
Ari Kairala
Webmaster
Antti Tönkyrä
Bugin ylläpitäjä
Aleksi Palomäki
Bugin ylläpitotiimi
Hannu Oksman
Bugin ylläpitotiimi
Samuli Heimonen
Bugin ylläpitotiimi
Samu Mikkonen
Graafinen suunnittelija
Olli Uikkanen
Graafinen suunnittelija
Don-Oskar Gashi
Kulttuurivastaava
Joona Luodonpää
Emäntä
Joonas Tiala
Valokuvaaja
Mikko Rouru
Valokuvaaja
Juhani Hirvilammi
Valokuvaaja
Jan Hagelberg
Urheiluvastaava
Christina Tikkinen-Piri
International Relations Manager (IRMa)
Juhani Hirvilammi
International Relations Manager (IRMa)
Jesse Korhonen
Kopo-kätyri (1. vsk.)

Blankki-tiimi

Tommi Sikanen
Päätoimittaja
Aleksi Pöyhtäri
Samu Hänninen
Juhani Hirvilammi
Sampsa Jalli